Vnitřní oznamovací systém

Ochrana oznamovatelů je v Hotelu Atlantis, a.s. zavedena v souladu se
zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).
Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím
kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného
činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se
oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u
Hotelu Atlantis, a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo
jinou obdobnou činnost, nebo s ní oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce
nebo jiné obdobné činnosti.
Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
 závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 samostatná výdělečná činnost,
 výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak
povolán (tzv. "volený orgán"),
 odborná praxe, stáž, nebo
 výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré
víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznamovatel má právo na ochranu podle zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat,
že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit
oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti zákona a současně podal-li
oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému,
uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření
lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým
osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým
osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).
Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:
 zadávání veřejných zakázek;
 finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 bezpečnost dopravy;
 ochrana životního prostředí;
 radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 veřejné zdraví;
 ochrana spotřebitele
 ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.
Příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetření oznámení:
Alena Došková, kontakt: doskova.a@hotel-atlantis.cz
Možnosti podání oznámení prostřednictvím Hotelu Atlantis, a.s.:
 písemně na adresu Hotel Atlantis, a.s., Brána 177, 664 34, Rozdrojovice (lze zaslat
poštou či předat osobně na recepci na této adrese), na obálku uveďte text: „Neotevírat
– pouze k rukám Jana Pařízka/Aleny Doškové“
 ústně – telefonicky – na telefonu 546 419 008, o telefonátu bude vyhotoven záznam
 osobně – sjednáním schůzky s příslušnou osobou, o průběhu schůzky bude vyhotoven
záznam
Postup zpracování oznámení
Příslušná osoba potvrdí přijetí oznámení nejpozději do sedmi dnů od jeho přijetí a oznamovatele
zpraví o vyřízení oznámení do třiceti dnů od přijetí oznámení; tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dní ve
skutkově a právně složitých případech.
Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu (společnosti)
navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
Informace o zpracování osobních údajů
Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je Hotel Atlantis, a.s. jako správce
údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí oznámení. Správce nebude
údaje předávat jiné osobě. Základní práva subjektu údajů (oznamovatele), jakož i údaje o správci a
kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny zde:www.hotel-atlantis.cz
Příslušná osoba je současně povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních
prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to v rozsahu:
 datum přijetí oznámení,
 jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z
nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim
její totožnost známa,
 datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným
zaměstnancem a jejich výsledek.

Nastavení soukromí a cookies ?

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.