Obchodní podmínky

Hotel Atlantis, a.s.

Sídlo: Brána 177, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 255 67 551

DIČ: CZ 255 67 551

vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3009

e-mail: hotel@hotel-atlantis.cz,

tel.: 546 419 000

(dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“),

vydává tyto obchodní podmínky

(dále jen „Obchodní podmínky“):

 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné za účelem zakoupení dárkových poukazů, pobytových a hodnotových poukazů, (dále jen „Dárkový poukaz“), ubytování (dále jen „ubytování“) či jiných zboží a
  wellness služeb (dále jen „služby“) nabízených Společností prostřednictvím užití webových stránek(online nákup), které Společnost provozuje, www.hotel-atlantis.cz (dále jen “webová stránka”), dostupné také na hotelové nebo wellness recepci (dále jen „Atlantis recepce“) a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).
 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webové stránce www.hotel-atlantis.cz a současně na Atlantis recepci (jak je uvedena v odst.1. článku II.)
 3. Podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba.
 4. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Společností.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky či fyzickým uskutečněním nákupu na Atlantis recepci kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě pochybností je rozhodující verze v českém jazyce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.
 7. Případná odlišná smluvní ujednání mají přednost před těmito VOP.
 8. Aktuální nabídka poukazů, ubytování a služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Hotel Atlantis, a.s., Brána 177, 664 34 Rozdrojovice a současně na webové stránce Společnosti.
 9. Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

 

 

II. Dárkové poukazy

 1. Hotel Atlantis nabízí možnost zakoupení dárkových poukazů:
  a. hodnotové poukazy v hodnotě od 500 Kč, jejichž prostřednictvím lze uhradit čerpané služby v
  hotelu, restauraci, wellness.
  b. poukazy na konkrétní nabídku wellness služeb v hotelu.
 2. Nabídku dárkových poukazů naleznete zde: www.hotel-atlantis.cz, nebo na wellness recepci.
 3. Dárkový poukaz zakoupený na webu funguje na principu předplaceného kreditu. Poukaz lze využít na jakoukoliv službu nabízenou Společností.
 4. Dárkový poukaz, zakoupený na wellness recepci funguje na principu předplacené služby. Zákazník si
  při koupi dárkového poukazu vybere službu, kterou využije. Změna obsahu zakoupené služby není možná.
 5. Za služby hrazené dárkovým poukazem, zaplatí zákazník cenu řídící se podle platného ceníku
  Společnosti.
 6. Pro účely vydání dárkového poukazu zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Je-li kupujícím právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o držiteli správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je kupující dárkového poukazu povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu.
 7. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.
 8. Platnost poukazů je 12 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno jinak. Konkrétní platnost poukazu je na poukazu vyznačena.
 9. Pokud není poukaz v termínu platnosti vyčerpán, propadá bez náhrady.
 10. Čerpání některých služeb (např. masáží) dle poukazu je nutno rezervovat minimálně tři dny předem a při rezervaci uvést kód poukazu.
 11. Zrušení rezervace, která má být hrazena prostřednictvím poukazu, oznámené méně než 24 hodin přede dnem potvrzené rezervace (tj. například rezervace od 1.2. může být zrušena nejpozději 30.1. v 23:59) nebo pokud se na rezervovaný termín host nedostaví, platí, že poukaz byl řádně uplatněn a částka vyčerpána.
 12. V případě ztráty nebo odcizení dárkového poukazu, zakoupeného na webu může kupující požádat Společnost o zaslání poukazu prostřednictvím e-mailu. Společnost žádosti vyhoví pouze v případě, že je možné takový poukaz identifikovat a není evidován jako uplatněný a vyčerpaný.
 13. Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti nebo platební kartou.
 14. Hodnota poukazu může být čerpána po částech pouze při platbě rezervace přímo na recepci Atlantis. Při platbě rezervace provedené přes web není možné postupné čerpání hodnoty zakoupeného poukazu.

 

 

III. Způsob zakoupení a dodání poukazu

 1. Poukazy, zakoupené na webu www.hotel-atlantis.cz. jsou hodnotové poukazy, které lze využít na jakoukoliv službu, poskytovanou Společností.
 2. Poukaz, zakoupený prostřednictvím webu Společnosti je doručován výhradně elektronicky, na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl při nákupu. Jiný způsob doručení není možný.
 3. Poukazy, zakoupené osobně na wellness recepci Atlantis jsou určené pouze k čerpání služeb wellness Atlantis. Poukazy zakoupené na wellness recepci Atlantis jsou předány v hmotné podobě bezprostředně po jejich úhradě.

 

IV. Ubytování

 1. Ubytování hostů v HOTEL ATLANTIS, a.s. se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené
  podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě HOTEL ATLANTIS, a.s. (dále jen „ubytovatel či Hotel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný, (dále také jen „host“), se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem.
 2. Rezervace ubytování se provádí zpravidla v rezervačním systému hotelu na webových stránkách www.hotel-atlantis.cz. Takto vzniklé rezervace se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, zveřejněnými v rezervačním systému.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 4. Zájemce o ubytovací službu může provést objednávku ubytování u ubytovatele písemně prostřednictvím emailu, popř. provést rezervaci telefonicky, načež hotel zašle zájemci o ubytování nabídku na email zájemce o ubytování. Kliknutím na „Rezervovat“ v obdržené nabídce je zájemce přesměrován do košíku rezervačního systému hotelu.
 5. Pro zajištění rezervace pobytu je požadována úspěšná předautorizace platební karty nebo platba zálohy nebo plné výše ceny pobytu (dle typu rezervace a zvoleného termínu). Není-li předautorizace platební karty za účelem zajištění rezervace pobytu úspěšná, hotel upozorní zájemce o ubytování o této skutečnosti emailem a vyzve ho k odstranění možných příčin neúspěšné rezervace.
 6. K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek:
     a. Přijetím nabídky na ubytování zájemcem o ubytování a současně
     b. okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy není záloha vyžadována nebo umožní úspěšnou předautorizaci platební karty ve výši ceny ubytování.
 7. Všechny částky v ceníku jsou uváděny včetně příslušné DPH, pokud ubytovatel výslovně neuvede jinak. Cena ubytování nezahrnuje místní poplatek z pobytu, pokud ubytovatel výslovně neuvede jinak.
 8. Veškeré prováděné platby musí být uskutečněny podle údajů a ve měně, které jsou uvedeny v nabídce/potvrzení/faktuře. Částka k úhradě je uvedena v CZK nebo EUR. Případné bankovní poplatky při platbách ze zahraničních účtů nese host, stejně jako kurzové rozdíly v případě platby z účtu vedeného v jiné měně, než je částka uvedená v nabídce, potvrzení nebo faktuře.
 9. Je-li hotelem požadována záloha nebo platba celé ceny rezervovaného pobytu, je host povinen zálohu/ platbu celé ceny rezervovaného pobytu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v nabídce, potvrzení nebo (zálohové) faktuře. Rozhodující je datum připsání částky na účet hotelu.
 10. Záloha není vyžadována v případě pobytů rezervovaných jeden den před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování a je možná i v hotovosti na hotelové recepci ve měnách CZK nebo EUR, platby v hotovosti v jiných měnách nejsou možné.
 11. V případě prodlení hosta se splněním platební povinnosti je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení nebo jeho část; případné nároky hotelu na zákonný úrok z prodlení nebo nároky hotelu na náhradu škody tím nejsou dotčeny.
 12. Není-li záloha uhrazena nebo vyžadována, hotel si vyhrazuje právo a zákazník se zavazuje umožnit úspěšnou předautorizaci platební karty před příjezdem za účelem zajištění ceny ubytování.
 13. Ubytování dětí se řídí podmínkami, platnými pro věkovou kategorii, do které dítě spadá:
    0-2,99     ubytování zdarma, bez nároku na lůžko a snídani
    3-6,99      přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč, nebo bez
                      nároku na lůžko, s poplatek za snídani a vstup do wellness 500Kč
    7-11,99      přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč, nebo bez
                      nároku na lůžko, s poplatek za snídani a vstup do wellness 500Kč
    12-17,99    přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč
 14. Změna termínu uhrazené rezervace je možná v závislosti na volné kapacitě v náhradním termínu. Rozdíl ceny ubytování při změně termínu rezervace zákazník uhradí v případě, že je cena v náhradním termínu vyšší, než byla cena v původním termínu. V případě, že cena v náhradním termínu je nižší, než cena v původním termínu, rozdíl ceny se zákazníkovi nevrací.
 15. Při rezervaci v hodnotě vyšší než 30 000 Kč požaduje Společnost úhradu zálohy ve výši 100 %. O přesném typu garance pobytu je zákazník vždy informován předem.
 16. Potvrzenou rezervaci lze zrušit pouze stejným způsobem jakým byla vytvořena. Recepce Atlantis přijetí zrušení rezervace písemně mailem potvrdí.
 17. Rezervaci je možné bezplatně stornovat nejpozději 24h přede dnem příjezdu. Při pozdějším zrušení bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny rezervace podle potvrzení nebo nabídky. Například, je-li rezervace hostem učiněna na 5.-6.12., nejpozději lze rezervaci bezplatně zrušit 3.12. ve 23:59.
 18. Pokud se host v den příjezdu, tj. do 23:59 prvního dne potvrzené rezervace, nedostaví, má se za to, že host potvrzenou rezervaci zrušil a je účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny celého pobytu podle potvrzení nebo nabídky.
 19. Pokud host platí platební kartou a/nebo umožnil hotelu úspěšnou předautorizaci platební karty za účelem zajištění rezervace, je hotel oprávněn kdykoli po uplynutí lhůty pro bezplatné zrušení rezervace (viz bod 20) strhnout z příslušné platební karty částku uvedenou v nabídce/potvrzení nebo faktuře.
 20. V případě zrušení rezervace z důvodů krizových opatření, vydaných vládou ČR, neúčtuje hotel žádné storno poplatky a vrací kupujícímu již uhrazené zálohy.

 

 

V. Registrace zákazníka v rezervačním sytému ubytování

 1. Na webu www.hotel-atlantis.cz má zákazník možnost provést registraci. Registrovaný zákazník obdrží emailem přihlašovací údaje do svého zákaznického účtu.
 2. Registrovaný zákazník dostává na rezervaci ubytování automaticky slevu 12%. Sleva se nevztahuje na doplňkové služby.
 3. Rezervace ubytování nebo pobytového balíčku se provádí v rezervačním systému na webu www.hotel-atlantis. cz proklikem na Rezervovat.
 4. Při rezervaci pobytu na webu může zákazník zadat akční promo kód. Promo kód může používat pouze jeho oprávněný držitel. Předání promo kódu třetí osobě je porušením těchto VOP a má za následek zneplatnění promo kódu a povinnost doplatit rozdíl ceny.
 5. Při rezervaci pobytu lze k platbě použít kód dárkového poukazu, který byl na webu hotelu zakoupen.  O hodnotu dárkového poukazu se sníží úhrada za rezervovaný pobyt. Podmínky čerpání dárkového poukazu upravuje čl. II. těchto VOP.
 6. Zákazník může provést rezervaci pobytu nebo zvolit soubor služeb pobytového balíčku z nabídky, kterou obdrží od Společnosti na základě poptávky. Doplňkové služby, vložené k nabízenému ubytování může zákazník před úhradou rezervace z košíku odstranit.

 

VI. Uplatnění slev

Slevy nelze kombinovat. Zákazník je povinen v případě, že mu svědčí možnost uplatnit více slev na čerpání služby jednoho druhu, provést volbu pouze jedné z možných slev.

 

 

VII. Wellness Služby

 1. Službami se rozumí poskytování ubytovacích, stravovacích, wellness, relaxačních služeb a dalších souvisejících služeb v nabídce Společnosti.
 2. Wellness a relaxační služby (dále jen „wellness služby“) jsou provozovány výhradně v hotelovém Wellness centru (dále jen „wellness“).
 3. Aktuální nabídka služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Hotel Atlantis, a.s., Brána 177, 664 34 Rozdrojovice a současně na webové stránce Společnosti.
 4. Zrušení rezervace wellness služeb:
    a. minimálně 24 hodin před zahájením rezervované služby je zrušení bezplatné, tj. například
        rezervaci na 2.2. na 15:00 je možné bezplatně zrušit nejpozději 1.1. ve 14:59;
    b. méně než 24 hodin před zahájením rezervované služby může být účtován storno poplatek ve výši
        100% hodnoty rezervované služby; v případě úhrady ceny prostřednictvím dárkového poukazu je
        vyčerpána hodnota poukazu ve výši ceny rezervované služby v plné výši.
    c. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Společnosti, osobně na
        Atlantis recepci či e-mailem.

 

 

VIII. Elektronická peněženka

 1. Zákazník má možnost zakoupit si na wellness recepci elektronickou peněženku. K elektronické peněžence je vytvořen zákaznický účet, pro jehož založení sdělí zákazník jméno, příjmení, telefonní
  číslo, e-mailovou adresu.
 2. Elektronická peněženka ve formě karty (dále jen „elektronická peněženka“ nebo „karta“) je zpoplatněna vratnou zálohou 100 Kč.
 3. Karta je nosičem osobních údajů o jejím držiteli, výši depozitu, historii pohybů. Na základě těchto údajů mohou pracovníci wellness uplatnit zákazníkovi slevu na vstup, provést úhradu služeb z depozitu uloženého na kartě, vložit nový deposit a další.
 4. Zákazník může čerpat slevy na služby wellness Atlantis dle výše nabité částky. Úrovně výše slevy v závislosti na nabité částce jsou k dispozici na recepci wellness Atlantis.
 5. Elektronickou peněženkou nabitou částkou, hrazenou z fondu FKSP lze hradit pouze vstupné do wellness Atlantis nevztahují se na ni slevy dle bodu 4.
 6. Platnost zůstatku na elektronické peněžence je 1 rok od data posledního dobití zůstatku.
 7. V případě ztráty elektronické peněženky je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Společnost, aby tuto kartu zablokovala. Poplatek za blokaci a vystavení nové činí 100 Kč. Společnost neodpovídá za
  případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty elektronické peněženky vzniknou.
 8. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou popsány níže ve článku X.

 

 

IX. Platba

 1. Služby hotelu je možno uhradit v hotovosti (CZK, EUR, USD), platební kartou, bankovním převodem nebo platným poukazem.
 2. Služby wellness je možno uhradit v hotovosti (CZK), platební kartou nebo platným poukazem.
 3. Specifikace způsobů platebního procesu:
  a. Platba online:
       • budete přesměrováni na platební bránu, kde po zadání údajů o kartě provedete platbu
  b. Převodem na účet
       • po objednání služeb obdržíte e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem, pod kterým odešlete
         platbu
            o číslo účtu pro platby v měně CZK: 382281433/0300, IBAN:CZ5503000000000382281433
            o číslo účtu pro platby v měně EUR: 382281783/0300, IBAN:CZ1403000000000382281783
  c. Osobně - hotově či platební kartou
       • zaplatíte hotově či kartou na Atlantis recepci
       • úhradu za wellness vstupy a další wellness služby můžete provést na wellness recepci prostřednictvím elektronické peněženky.
 4. Akceptujeme tyto platební karty:
  VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMEX, JCB, DINERS CLUB, EUROCARD, SODEXO FLEXI PASS CARD, SODEXO GASTRO PASS CARD (pouze na konzumace v restauraci),
  BENEFIT PLUS CARD
 5. Nelze kombinovat platbu více druhy benefitních karet.

 

 

X. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. HOTEL ATLANTIS a.s., je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly dobrovolně poskytnuty zákazníkem v registračním formuláři a po dobu využívání Zákaznického účtu - Zákaznická karta RELAX CARD.
 3. Zákazník souhlasí, aby Společnost tyto údaje v rámci svých činností zpracovávala, tj. shromažďovala, pro účely zasílání obchodních sdělení, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat a proti tomuto zpracování osobních údajů může Držitel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení bez toho, aniž by Držitel musel svou Zákaznickou kartu zablokovat.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.
 5. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 6. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která byla Společnosti sdělena během registrace Zákazníka, jsou Společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banka, apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
 7. Jakým způsobem může Držitel tato práva uplatnit, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) na webových stránkách www.hotel-atlantis.cz a také na vyžádání v písemné formě na Atlantis recepci.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Společnosti jsou účinné od 1.1.2021 a jsou k dispozici na Atlantis recepci webových stránkách Společnosti hotel-atlantis.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a Společností je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Nastavení soukromí a cookies ?

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.