Obchodní podmínky

Hotel Atlantis, a.s.

Sídlo: Brána 177, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 255 67 551

DIČ: CZ 255 67 551

vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3009

e-mail: hotel@hotel-atlantis.cz,

tel.: 546 419 000

(dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“),

vydává tyto obchodní podmínky

(dále jen „Obchodní podmínky“):

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné za účelem zakoupení dárkových poukazů, pobytových a hodnotových poukazů, (dále jen „Dárkový poukaz“), ubytování (dále jen „ubytování“) či jiných zboží a wellness služeb (dále jen „sužby“) nabízených Společností prostřednictvím užití webových stránek (online nákup), které Společnost provozuje, www.hotel-atlantis.cz (dále jen “webová stránka”), dostupné také na hotelové nebo wellness recepci (dále jen „Atlantis recepce“) a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).
 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webové stránce www.hotel-atlantis.cz a současně na Atlantis recepci (jak je uvedena v odst.1. článku II.)
 3. Podnikatelem (Společností) se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba.
 4. Spotřebitelem (Zákazníkem) je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Společností.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky či fyzickým uskutečněním nákupu na Atlantis recepci kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě pochybností je rozhodující verze v českém jazyce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.
 7. Aktuální nabídka poukazů, ubytování a služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Hotel Atlantis, a.s., Brána 177, 664 34 Rozdrojovice a současně na webové stránce Společnosti.
 8. Společnost může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

 

II. Dárkové poukazy

 1. Hotel Atlantis nabízí možnost zakoupení dárkových poukazů:
 2. hodnotové poukazy v hodnotě od 500 Kč, jejichž prostřednictvím lze uhradit čerpané služby v hotelu, restauraci, wellness.
 3. poukazy na konkrétní nabídku wellness služeb v hotelu.
 4. Nabídku poukazů naleznete zde: hotel-atlantis.cz.
 5. Dárkový poukaz funguje na principu předplacené služby. Zákazník si při koupi dárkového poukazu vybere službu, kterou využije. Změna obsahu zakoupené služby není možná.
 6. Za stanovené služby, dárkovým poukazem, zaplatí zákazník cenu řídící se podle platného ceníku Společnosti.
 7. Pro účely vydání dárkového poukazu zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Je-li kupujícím právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o držiteli správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů e kupující dárkového poukazu povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu.
 8. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.
 9. Platnost poukazů je 12 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno jinak. Konkrétní platnost poukazu je na poukazu vyznačena.
 10. Pokud není poukaz v termínu platnosti vyčerpán, propadá bez náhrady.
 11. Čerpání některých služeb (např. masáží) dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci uvést kód poukazu.
 12. Zrušení rezervace, která má být hrazená poukazem, oznámené méně než 48 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín host nedostaví, bude mít za následek anulování poukazu.
 13. V případě ztráty nebo odcizení dárkového poukazu je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na provozovně Společnosti, telefonicky či e-mailem. Na žádost kupujícího, vystaví Společnost duplikát. Pro účely vystavení duplikátu dárkového poukazu je kupující povinen prokázat Společnosti svou totožnost.
 14. Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.
 15. Poukaz je nutné čerpat jednorázově, průběžné čerpání služeb není možné. V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.

 

III. Ubytování:

 1. Ubytování hostů v HOTEL ATLANTIS, a.s. se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě HOTEL ATLANTIS, a.s. (dále jen „ubytovatel či Hotel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný, (dále také jen „host“), se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a následně rezervaci u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele (hotel@hotel-atlantis.cz) nebo poštou zasílanou na adresu hotelu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 3. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50 % - 100 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce.
 4. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných jeden den před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.
 5. K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 3. tohoto článku není záloha vyžadována.
 6. Ubytování dětí se řídí podmínkami, platnými pro věkovou kategorii, do které dítě spadá:
  • 0-2,99 ubytování zdarma, bez nároku na lůžko a snídani
  • 3-6,99 přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč, nebo bez

                                       nároku na lůžko, s poplatek za snídani a vstup do wellness 500Kč

 • 7-11,99 přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč, nebo bez

                                       nároku na lůžko, s poplatek za snídani a vstup do wellness 500Kč

 • 12-17,99 přistýlka s nárokem na snídani a vstup do wellness v ceně 1.000Kč

 

 1. Rezervace 1–5 pokojů: Rezervaci je možné bezplatně stornovat nejpozději 24h přede dnem příjezdu. Při pozdějším zrušení bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny rezervace. Například, je-li rezervace hostem učiněna na 5.-6.12., nejpozději lze rezervaci bezplatně zrušit 3.12. ve 23:59. Hotel si vyhrazuje právo před-autorizovat platební kartu před příjezdem kvůli garanci ubytování.
 2. Rezervace 5 a více pokojů: Rezervaci je možné bezplatně stornovat nejpozději 10 dní před příjezdem. Při pozdějším zrušení bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny rezervace. Hotel si vyhrazuje právo před-autorizovat platební kartu před příjezdem kvůli garanci ubytování.
 3. Změna termínu uhrazené rezervace je možná v závislosti na volné kapacitě v náhradním termínu. Rozdíl ceny ubytování při změně termínu rezervace zákazník uhradí v případě, že je cena v náhradním termínu vyšší, než byla cena v původním termínu. V případě, že cena v náhradním termínu je nižší, než cena v původním termínu, rozdíl ceny se zákazníkovi nevrací.
 4. Jako garance rezervace pobytu je požadována platební karta nebo před-platba pobytu (dle typu rezervace a zvoleného termínu). Při rezervaci v hodnotě vyšší než 30 000 Kč požaduje Společnost úhradu zálohy ve výši 70–100 %. O přesném typu garance pobytu je zákazník vždy informován předem.
 5. Požaduje-li zákazník zrušit rezervaci, je nutné ji zrušit stejným způsobem, jakým rezervaci vytvořil: on-line, emailem nebo se obrátí na Atlantis recepci pro potvrzení zrušení. Pokud zákazník storno neprovede, bude prodávajícím účtován poplatek ve výši celého pobytu.
 6. V případě zrušení rezervace z důvodů krizových opatření, vydaných vládou ČR, neúčtuje hotel žádné storno poplatky a vrací kupujícímu již uhrazené zálohy.

 

IV. Wellness Služby

 1. Službami se rozumí poskytování ubytovacích, stravovacích, wellness, relaxačních služeb a dalších souvisejících služeb v nabídce Společnosti.
 2. Wellness a relaxační služby (dále jen „wellness služby“) jsou provozovány výhradně v hotelovém Wellness centru (dále jen „wellness“).
 3. Aktuální nabídka služeb Společnosti a jejich ceny, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese: Hotel Atlantis, a.s., Brána 177, 664 34 Rozdrojovice a současně na webové stránce Společnosti.
 4. Zrušení rezervace wellness služeb:
 5. minimálně 24 hodin před zahájením rezervované služby je zrušení zdarma;
 6. méně než 24 hodin před zahájením rezervované služby může být účtován storno poplatek ve výši 100% hodnoty rezervované služby.
 7. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Společnosti, osobně na Atlantis recepci či e-mailem.

 

 

V. Uplatnění slev

Slevy nelze kombinovat. Zákazník je povinen v případě, že mu svědčí možnost uplatnit více slev na čerpání služby jednoho druhu, provést volbu pouze jedné z možných slev.

 

 

VI. Elektronická peněženka

 1. Zákazník má možnost zakoupit si na wellness recepci elektronickou peněženku. K elektronické peněžence je vytvořen zákaznický účet, pro jehož založení sdělí zákazník jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 2. Elektronická peněženka ve formě karty (dále jen „elektronická peněženka“ nebo „karta“) je zpoplatněna vratnou zálohou 100 Kč.
 3. Karta je nosičem osobních údajů o jejím držiteli, výši depozitu, historii pohybů. Na základě těchto údajů mohou pracovníci wellness uplatnit zákazníkovi slevu na vstup, provést úhradu služeb z depozitu uloženého na kartě, vložit nový deposit a další.
 4. Zákazník může čerpat slevy na služby wellness Atlantis dle výše nabité částky. Úrovně výše slevy v závislosti na nabité částce jsou k dispozici na recepci wellness Atlantis.
 5. Elektronickou peněženkou nabitou částkou, hrazenou z fondu FKSP lze hradit pouze vstupné do wellness Atlantis nevztahují se na ni slevy dle bodu 4.
 6. Platnost zůstatku na elektronické peněžence je 1 rok od data posledního dobití zůstatku.
 7. V případě ztráty elektronické peněženky je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Společnost, aby tuto kartu zablokovala. Poplatek za blokaci a vystavení nové činí 100 Kč. Společnost neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty elektronické peněženky vzniknou.
 8. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou popsány níže ve článku IX.

 

 

VII. Platba

 1. Služby hotelu je možno uhradit v hotovosti (CZK, EUR, USD), platební kartou nebo platným dárkovým poukazem.
 2. Služby wellness je možno uhradit v hotovosti (CZK), platební kartou nebo platným dárkovým poukazem. Další způsoby:
 3. Platba online:
 • budete přesměrováni na platební bránu, kde po zadání údajů o kartě provedete platbu
 1. Převodem na účet
 • po objednání služeb obdržíte e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem, pod kterým odešlete platbu
 • číslo účtu: 382281433/0300
 • IBAN:CZ5503000000000382281433
 1. Osobně - hotově či platební kartou
 • zaplatíte hotově či kartou na Atlantis recepci
 • úhradu za wellness vstupy a další wellness služby můžete provést na wellness recepci prostřednictvím elektronické peněženky.
 1. Akceptujeme tyto platební karty:

VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMEX, JCB, DINERS CLUB, EUROCARD, SODEXO

FLEXI PASS CARD, SODEXO GASTRO PASS CARD (pouze na konzumace v restauraci),

BENEFIT PLUS CARD

 1. Nelze kombinovat platbu více druhy benefitních karet.

 

 

VIII. Způsob dodání zakoupeného dárkového poukazu

 1. E-poukaz
  1. nejrychlejší forma doručení
  2. dárkový poukaz Vám ihned po obdržení platby pošleme na Vámi uvedený e-mail
  3. doručení formou e-poukazu je zdarma
 2. Osobní odběr
  1. dárkový poukaz nachystáme na Atlantis recepci
  2. ihned po nachystání vás budeme kontaktovat
  3. osobní vyzvednutí je zdarma

 

IX. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. HOTEL ATLANTIS a.s., je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly dobrovolně poskytnuty zákazníkem v registračním formuláři a po dobu využívání Zákaznického účtu - Zákaznická karta RELAX CARD.
 3. Zákazník souhlasí, aby Společnost tyto údaje v rámci svých činností zpracovávala, tj. shromažďovala, pro účely zasílání obchodních sdělení, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat a proti tomuto zpracování osobních údajů může Držitel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání obchodních sdělení bez toho, aniž by Držitel musel svou Zákaznickou kartu zablokovat.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.
 5. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 6. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která byla Společnosti sdělena během registrace Zákazníka, jsou Společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banka, apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
 7. Jakým způsobem může Držitel tato práva uplatnit, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) na webových stránkách www.hotel-atlantis.cz a také na vyžádání v písemné formě na Atlantis recepci.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Společnosti jsou účinné od 1.1.2021 a jsou k dispozici na Atlantis recepci webových stránkách Společnosti hotel-atlantis.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a Společností je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Nastavení soukromí a cookies ?

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.